Transport af F-gas

Find ud af, hvad du skal være opmærksom på, når du transporterer F-gas

F-gas betragtes som farligt gods og skal transporteres i henhold til internationalt gældende regler for denne type varer. Til farligt gods hører stoffer og genstande, som gennem deres kemiske eller fysiske egenskaber er eksplosionsfarlige, brandfarlige, antændelige, selvantændelige, giftige, radioaktive eller ætsende.

To sæt regler for vejtransport
Ved transport af farligt gods på veje skal man følge ADR-reglerne. ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". Desuden gælder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011: "Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods".

adr
Hvor meget gas må du transportere?
Som håndværker, byggefirma eller lignende er det tilladt at transportere op til 333 kg gas (netto). Det er dog vigtigt, at transporten af gassen - for eksempel mellem værksted og byggeplads - har et arbejdsrelateret formål.

Hvad er et arbejdsrelateret formål?
At transporten skal have et arbejdsrelateret formål betyder, at den medbragte gas altid skal bruges af den eller de personer, der befinder sig i køretøjet, til at udføre en konkret opgave på destinationsstedet. Tilsvarende kan farligt gods medtages retur fra et arbejdssted, når de pågældende personer har deltaget i det arbejde, det farlige gods har været anvendt til.

Det formodes, at de pågældende har en vis erfaring med og kendskab til det farlige gods og derfor kan transportere dette på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Flaskerne skal spændes fast
For at forebygge udslip af indholdet under normale transportforhold skal gasflaskerne være placeret eller fastsurret, således at de ikke kan flytte sig eller vælte under transporten.

 Se i øvrigt Beredskabsstyrelsen: "Undtagelser i forbindelse med vejtransport af farligt gods"

Vil du vide mere?
Så kontakt os på T. 8948 7700 eller send os en e-mail post@kosangas.dk

Film - Gå ikke glip af gassens fordele
shop erhverv
forsyning erhverv