Kosan Gas og miljøet

et mere miljøvenligt alternativ

En del af Kosan Gas' miljøindsats består i at rådgive kunderne om de områder, hvor gas er et mere miljøvenligt alternativ. LPG er en fossil energiressource og er på lige fod med kul, naturgas og olie årsag til udledning af CO². Men LPG indeholder færre kulstofatomer pr. energienhed end kul og olie og bidrager derfor i mindre grad til drivhuseffekten og skåner miljøet.

I sammenligning med olie, kul og visse biobrændsler er udslippet af andre partikler, som tungmetaller og støv væsentligt lavere fra LPG, hvilket har positiv effekt for særligt lokalmiljøet og personer med luftvejsproblemer.

Ser man på LPG´s såkaldte ’carbon footprint’ - summen af ​​dens udledning af drivhusgasser - er LPG en af ​​de reneste konventionelle brændstoffer til rådighed. LPG afgiver primært vanddamp (H2O) og kuldioxid (CO2) ved forbrænding og indeholder i sammenligning med andre fossile energikilder kun ganske få sundhedsskadelige partikler.

I sammenligning med olie, kul og visse biobrændsler er udslippet af andre partikler - som tungmetaller og støv væsentligt lavere fra LPG.

LPG er også en fordel for pengepungen

Alle olieforbrugende virksomheder har i princippet glæde af at konvertere fra olie til LPG - uanset om I benytter energien til opvarmning eller industriprocesser.

I vil især have glæde af LPG som energikilde, hvis I ikke har adgang til naturgas.

Skift til LPG og spar penge

Fakta CO2

Ved fuldstændig forbrænding af LPG dannes der vand og CO2

1 kg LPG danner under forbrænding 1,59 kg vand og 2,93 kg CO2

Byg bro til fremtidens energi med LPG

Fordele for miljøet

grønne facts

Ingen spild
I tilfælde af en lækage, vil LPG ikke forurene jord eller grundvandsmagasiner. Dette er især afgørende, når man opererer i miljømæssigt følsomme områder som landbrug, naturreservater eller på vand.

Næsten ingen udledning af svovl
Udledning af svovldioxid (SO2) i atmosfæren. SO2 er medvirkende til at danne den syreregn, der er skadelig for mange planter og vandmiljøer. Ved forbrænding af LPG er der stort set ingen udledning af svovlforbindelsen SO2, da eneste kilde til svovl i propan findes ved tilsætning af røbestof.

NOx Udledning ved forbrænding af LPG
Der er desværre ikke noget entydigt svar på, hvor meget NOx der udledes ved forbrænding af LPG. NOer en fællesbetegnelse for NO og NO2. Dog stammer kvælstoffet (=N) imidlertid ikke fra propanen (LPG), der primært består af kulstof og brint, men fra den atmosfæriske luft, der i hovedsagen består af ca. 21% ilt og ca. 78% kvælstof. 

I forbrændingszonen reagerer kvælstoffet under varmepåvirkningen med luftens ilt, og der dannes NOx. Mængden af NOer påvirket af flere faktorer, som brændertype, motordrift, luftoverskud/-underskud, udformning af evt. brændkammer og temperaturen i forbrændingszonen.

Ingen sod – en anden stor klimasynder
Der dannes stort set ingen sod ved forbrænding af LPG. Ifølge forskning, offentliggjort af WLPGA (global sammenslutning af LPG-brancheorganisationer), bidrager sod fra kul- og olieafbrænding - også kendt som black carbon - til hele 16 procent af den globale opvarmning. Sod er dermed den største klimasynder efter CO2

Da sod er en partikel og ikke en gas, vil reduktion af sodpartikler have en øjeblikkelig effekt på atmosfæren. Til sammenligning varer det cirka 100 år, før man vil begynde at kunne mærke effekten af vores CO2-reducering.

Information til grønt regnskab
Mange forskellige faktorer i en installation påvirker udledningen af NOx. Oplysning om NOx emission skal derfor søges hos brænderfabrikant, motorfabrikant etc.

Kilder:
www.drivkraftdanmark.dk
WLPGA rapport: Clearing the air: Black carbon, climate policy and LP Gas