I sikre hænder

FOKUS PÅ SIKKERHED

Hos Kosan Gas er fokus på sikkerhed en del af vores fundament og en absolut top prioritet. Sikkerhed er en del af vores kultur - internt på tværs af organisationen og hos kundernes installationer. Sikkerhed er en selvfølge i Kosan Gas og vi opfordrer vores kunder og samarbejdspartnere behandler og omgås med LPG med omtanke.

Forebyggelse af uheld
Med gasinstallationer gælder det som for så mange andre områder i vores hverdag, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Indgå derfor en aftale med Kosan Gas om et sikkerhedseftersyn af gasanlægget mindst én gang om året. Der bør endvidere udarbejdes en evakueringsplan og udpeges en person med ansvaret for evt. evakuering. 

Af hensyn til sikkerheden er gassen tilsat et stærkt lugtende røbestof, som afslører eventuelle utætheder i installationen. Det er det tilsatte røbestof, der giver den karakteristiske "gaslugt". Hvis der slipper gas ud af en tank, vil I altid kunne lugte det. Sørg for en grundig udluftning og undgå brug af ild og el-udstyr. Der kan gå et stykke tid, før gassen er helt forsvundet. Vær opmærksom på, at gas er tungere end luft.

Ifølge lovgivningen er det ejeren/brugeren af anlægget, som er ansvarlig for anlæggets tilstand og vedligeholdelse. 

Tilsyn med gastanke
Gastanke er underlagt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Tilsynet med tanken vil generelt påhvile Kosan Gas, medmindre I som kunde selv ejer gastanken.

Uheld med LPG, hvad gør du?

BRAND • ring 1-1-2

Installation

 1. Alarmer brandvæsen ring 1-1-2

 2. Luk ventiler
  Luk afspærringsventiler på gasrør før og efter den antændte utæthed og lad flammerne dø ud. Forsøg IKKE at slukke med vand, medmindre der er risiko for antændelse af andre brandbare materialer.

Gastank/gasflasker

 1. Alarmer brandvæsen ring 1-1-2

 2. Luk for hovedafbryder
  Afbryd strømmen til eventuel gasfordamper eller pumpe.

 3. Luk ventiler 
  Forsøg IKKE at slukke en gasbrand, der stammer fra en utæthed ved anlægget. Luk i stedet for tankens/flaskens ventil(er), og lad flammerne dø ud af sig selv. Det kan tage
  nogen tid.

 4. Køl tank/flaske
  Hvis det er muligt, så fjern flasker og nedkøl dem med vand. Ellers oversprøjt tank/flasker med vand for at holde den/dem beskyttet mod strålevarmen fra flammerne.

Utæthed • stop brug
af åben ild

Installation

 1. Stop brug af åben ild
  Afbryd alle brændere, stop motorer og diverse eludstyr. Rygning forbudt.

 2. Evakuer
  Evakuer alle i lokalet.

 3. Luk ventiler
  Luk nærmeste afspærringsventil på gasledningen før utætheden, hvis muligt. Ellers lukkes hovedafspærringsventilen ved gasstikkets indføring i bygningen.

 4. Luft ud 
  Åbn vinduer og døre til det fri. Vær opmærksom på evt. kældre og kloakker, da gas breder sig langs gulvet.

Gastank/gasflasker

 1. Stop brug af åben ild
  Afbryd alle brændere, stop motorer og diverse eludstyr. Rygning forbudt.

 2. Evakuer
  Evakuer alle i vindretningen inden for ca. 100 m. Gå aldrig ind i en gassky.

 3. Luk ventiler
  Hvis utætheden er på rørinstallationen efter tank/flaske, lukkes  ventilen på tank/flaske. Gå til ventilen fra vindsiden.

 4. Alarmer brandvæsen ring 1-1-2
  Hvis det ikke lykkes at stoppe udstrømningen af gas, alarmeres brandvæsnet - fortæl om gasskyens retning.