Sikkerhed

har du styr på ansvarsfordelingen?

I forbindelse med etablering af større, faste LPG-anlæg er der en række sikkerhedskrav, som skal overholdes. Det gælder blandt andet afstandskrav til oplag for henholdsvis tank og flasker.

Disse afstandskrav og krav til bygningers beklædning (f.eks. stråtag) er primært oprettet for at beskytte tanken mod omgivelserne, som eksempelvis varmepåvirkning fra en brand i en bygning, og ikke omvendt.

Sådan er ansvaret for sikkerheden fordelt:

Kundens ansvar
Som kunde er du ansvarlig for, at de gældende regler overholdes. En virksomhed er ansvarlig for, at personalet er grundigt instrueret i brugen og placeringen af eventuelt brandsluknings-materiel og nødstop samt at:

 • anlægget benyttes i overensstemmelse med gasleverandørens brugsanvisning, som skal forefindes ved anlægget

 • der inden for en afstand af 2,5 m fra tanken etableres et friareal, og dette friareal holdes rent og ryddeligt

 • let antændelig vegetation som fx vissent græs, buske o.l. fjernes fra sikkerhedsområdet

 • uvedkommende ikke kan få adgang til tankens ventiler (Kosan Gas lås skal anvendes)

 • tanken holdes ren og fri for algebelægninger

 • de forhold, som var gældende på godkendelsestidspunktet, opretholdes

Kosan Gas' ansvar
Kosan Gas vedligeholder tanken og dens udstyr i henhold til myndighedskravene og

 • kontrollerer tanken og udbedrer eventuelle beskadigelser på overfladebelægningen

 • sikrer, at ventiler og øvrigt armatur fungerer

 • rådgiver kunden i alle forhold vedrørende betjening af tanken og dens udstyr

 • skiltning vedrørende tanken

 • sørger for kontakt til myndigheder og kontrollerer, at alle godkendelser og tilladelser er på plads

Myndighedskontrol
Redningsberedskabet og et af DANAK-godkendt inspektionsorgan fører løbende kontrol med tankens tilstand og forholdene omkring tanken.

Vil du vide mere om sikkerhed og placering af LPG-tanke?

Download eller bestil vores guide

Online guide LPG er mange ting

Bestil paperback udgave


Kan I bruge LPG i din virksomhed - kontakt os, hvis du vil vide mere

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk