Store fordele

Kosan gas og miljøet -
Fakta om Lpg forbrænding

LPG har en renere forbrænding og udleder op til 20% mindre CO2. En del af Kosan Gas' miljøindsats består i at rådgive kunderne om de områder, hvor LPG er et miljøvenligt alternativ.

LPG er en fossil energiressource og er på lige fod med kul, naturgas og olie årsag til udledning af CO². Men LPG indeholder færre kulstofatomer pr. energienhed end kul og olie og bidrager derfor i mindre grad til drivhuseffekten og skåner miljøet.

I sammenligning med olie, kul og visse biobrændsler er udslippet af andre partikler, som tungmetaller og støv er væsentlig lavere fra LPG, hvilket har positiv effekt for særligt lokalmiljøet og personer med luftvejsproblemer.

Ser man på LPG´s såkaldte ’carbon footprint’ - summen af ​​dens udledning af drivhusgasser - LPG er en af ​​de reneste konventionelle brændstoffer til rådighed. LPG afgiver primært vanddamp (H2O) og kuldioxid (CO2) ved forbrænding og indeholder i sammenligning med andre fossile energikilder kun ganske få sundhedsskadelige partikler.

  • Ved fuldstændig forbrænding af LPG dannes der vand og CO2
  • 1 kg LPG danner under forbrænding 1,59 kg vand og 2,93 kg CO2

Fakta om CO2-udslip

Ved fuldstændig forbrænding af LPG dannes der vand og CO2

1 kg LPG danner under forbrænding 1,59 kg vand og 2,93 kg CO2

Kosan gas lever op til alle myndighedernes krav til sikkerhed og miljø

sikkerhed og miljø

Kosan Gas er godkendt af myndighederne til at fylde gasflasker, og fyldningsprocessen er underlagt skrappe restriktioner og krav fra myndighedernes side. Virksomheder skal bl.a. have en miljø-godkendelse, der er gældende i 8 år. Kosan Gas' gældende godkendelse er udstedt i 2012 af Esbjerg Kommune. Godkendelsen fornyes efter 8 år, hvis miljømyndigheden kræver det, eller hvis der sker væsentlige ændringer i virksomheds drift.

Omfattende og detaljeret
Godkendelsen er givet på baggrund af en meget omfattende og detaljeret miljøteknisk beskrivelse på 50 punkter, som nøje beskriver virksomhedens produktion og oplyser om luftforurening, støjforhold, affaldsmængder, til- og frakørselsforhold m.m.

Godkendt af flere myndigheder
Kosan Gas' fyldestation i Esbjerg er defineret som en farlig virksomhed (kategori 3), hvor der er krav om udarbejdelse af en sikkerhedsrapport, der omhandler de sikkerhedsmæssige aspekter af produktionen. Rapporten godkendes af følgende myndigheder: Esbjerg Kommune (Miljøafdelingen), Redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Esbjerg Politi.

Information til grønt regnskab
Mange forskellige faktorer i en installation påvirker udledningen af NOx. Oplysning om NOx emission skal derfor søges hos brænderfabrikanten, motorfabrikanten etc.

Reach
LPG er undtaget fra registreringspligten jf. EU direktiv 1907/2006, bilag 5, side 96, pkt. 7.

Fordele for miljøet

Grønne facts om LPG forbrænding

Ingen spild
I tilfælde af en lækage, vil LPG ikke forurene jord eller grundvandsmagasiner. Dette er især afgørende, når man opererer i miljømæssigt følsomme områder som landbrug, naturreservater eller på vand.

Næsten ingen udledning af svovl
Udledning af svovldioxid (SO2) i atmosfæren. SO2 er medvirkende til at danne den syreregn, der er skadelig for mange planter og vandmiljøer. Ved forbrænding af LPG er der stort set ingen udledning af Svovlforbindelsen SO2 svovl, da eneste kilde til svovl i propan findes ved tilsætning af røbestof.

NOx Udledning ved forbrænding af LPG
Der er desværre ikke noget entydigt svar på, hvor meget NOx der udledes ved forbrænding af LPG. NOer en fællesbetegnelse for NO og NO2. Dog stammer kvælstoffet (=N) imidlertid ikke fra propanen (LPG), der primært består af kulstof og brint, men fra den atmosfæriske luft, der i hovedsagen består af ca. 21% ilt og ca. 78% kvælstof. 

I forbrændingszonen reagerer kvælstoffet under varmepåvirkningen med luftens ilt, og der dannes NOx. Mængden af NOer påvirket af flere faktorer, som brændertype, motordrift, luftoverskud/-underskud, udformning af evt. brændkammer og temperaturen i forbrændingszonen.

Ingen sod – en anden stor klimasynder
Der dannes stort set ingen sod ved forbrænding af LPG. Ifølge forskning, offentliggjort af WLPGA (den internationale LPG-brancheorganisation), bidrager sod fra kul- og olieafbrænding - også kendt som black carbon - til hele 16 procent af den globale opvarmning. Sod er dermed den største klimasynder efter CO2

Da sod er en partikel og ikke en gas, vil reduktion af sodpartikler have en øjeblikkelig effekt på atmosfæren. Til sammenligning varer det cirka 100 år, før man vil begynde at kunne mærke effekten af vores CO2-reducering.

Information til grønt regnskab
Mange forskellige faktorer i en installation påvirker udledningen af NOx. Oplysning om NOx emission skal derfor søges hos brænderfabrikant, motorfabrikant etc.

Kilder:
https://www.drivkraftdanmark.dk/viden/klimafordele-med-lpg/

WLPGA rapport: Clearing the air: Black carbon, climate policy and LP Gas

Inspiration

Skift fra olie til LPG

For større og mellemstore virksomheder er der penge at spare ved at skifte fra olie til LPG. Det samlede energiforbrug nedsættes og som ekstra gevinst er det også bedre for miljøet.