Fakta

lovpligtigt tilsyn af gasinstallationer

Den 21. april 2018 trådte en ny gaslovgivning i kraft og med den en række ændringer for dig, som har en gasinstallation.

Hvad betyder den nye gaslovgivning?

I den nye gaslovgivning er alle gasselskaber i Danmark forpligtet til at indberette alle adresser med en gasinstallation til Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen udvælger herefter et antal gasinstallationer, der skal laves tilsyn på - første udvælgelse sker i efteråret 2019.

Alle tilsyn skal udføres af en uvildig Tilsynsførende Inspektør, som udfører tilsynene for Sikkerhedsstyrelsen og i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler.

De uvildige Tilsynsførende Inspektører er ansat i de enkelte gasselskaber.

Gasreglement for gasinstallationer - hvad kan du gøre?

Ifølge Gasreglementet, som er underlagt Sikkerhedsstyrelsen, er service- og vedligeholdelse af selve gasinstallationen, regulatorer, rørføring og det gasforbrugende udstyr ejerens og brugerens ansvar.

Hvis du vil sikre dig, at der ikke er fejl på dit gasanlæg, kan du med fordel lade en autoriseret VVS-installatør gennemgå anlægget - så er du på forkant, hvis din installation bliver udvalgt til tilsyn.

For mere information om de lovpligtige tilsyn af gasinstallationer henviser vi til Sikkerhedsstyrelsen.

Sådan foregår et tilsyn af din gasinstallation

Hvis din gasinstallation bliver udvalgt til et tilsyn, foregår tilsynet således:

 • Du modtager en mail fra Kosan Gas med den dato, hvor tilsynet skal foregå

 • Den Tilsynsførende Inspektør gennemgår dit gasanlæg og forbrugsudstyr

 • Hvis den Tilsynsførende Inspektør finder fejl eller mangler, kan du, afhængig af hvor alvorlig fejlen er, risikere at få et:

  • påbud om udbedring af fejlen inden en given dato
  • påbud om at stoppe brug af anlægget med det samme
 • Du får en kopi af tilsynsrapporten, som samtidig bliver sendt til Sikkerhedsstyrelsen

 • Tilsyn, som Sikkerhedsstyrelsen udvælger, foretages uden omkostninger

 • Du skal som kunde afholde omkostninger til eventuelle udbedringer, der skal laves på dit gasanlæg

Nye regler

Anmeldelse af gasinstallationer

Fra 1. oktober 2019 skal gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Regler for lpg

På et tankanlæg er vi som gasleverandør ansvarlig for vedligeholdelsen af selve forsyningsanlægget "frem" til første regulator. Disse regler administreres af Arbejdstilsynet.

Service- og vedligeholdelse af selve gasinstallationen, regulatoren til gasflasken, rørføring og det gasforbrugende udstyr er ejers og brugers ansvar. Disse regler er beskrevet i Gasreglementet og er underlagt Sikkerhedsstyrelsen.

Kosan Gas har ikke autorisation til at udføre service- og vedligeholdelse af selve gasinstallationen, men vi har et samarbejde med en autoriseret virksomhed, som vi henviser til. Autoriserede virksomheder kan desuden findes på www.sik.dk.

Brug for hjælp?
Kontakt Teknisk Service

T. 8948 7772

Regler for installation, brug, opbevaring og transport af LPG

I forbindelse med installation, brug, opbevaring og transport af LPG er det vigtigt, at du overholder følgende regler:

 • Gasreglementerne fra Sikkerhedsstyrelsen

  Gælder for installation og anvendelse af F-gas. Se mere på www.sik.dk

 • Tekniske forskrifter for gasser fra Beredskabsstyrelsen

  Gælder for opbevaring - både på flaske og i tank. Se mere på www.brs.dk eller Bekendtgørelsen om Tekniske forskrifter for gasser

 • ADR-reglerne

  Gælder for vejtransport af farligt gods

 • ATEX-reglerne

  Gælder for elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

LPG TIL UNDERVISNINGSBRUG

For VVS-installatører, der arbejder med LPG-installationer på skoler og andre uddannelsesinstitutioner, er det vigtigt at have et grundigt kendskab til regler og love på dette område. Dem kan du bl.a. finde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk

Anmeldelse af gasinstallationer
Husk at anmelde nye og ændrede gasinstallationer: 
Anmeldelse af gasinstallationer

Obs - er der tale om en mellemtryksinstallation på over 100 mbar på en skole eller undervisningssted, skal anmeldelse ske her: Anmeldelse af gasinstallation på over 100 mbar til undervisningsbrug

oplagsregler

Du kan læse om oplagsregler i forhold til tank- og flaskeoplag i bekendtgørelsen Tekniske forskrifter for gasser og i Beredskabsstyrelsens Vejledning til tekniske forskrifter for gasser. Reglerne administreres af Beredskabsstyrelsen.

Vi har udarbejdet 2 oversigter, der på en let og overskuelig måde ridser de vigtigste oplagsregler op:

Gasflaskeoplag på under 264 GOE (svarende til 264 kg F-gas)
Gasflaskeoplag på 265-1200 GOE (svarende til 265-1200 kg F-gas)

Har du spørgsmål kan du kontakte din lokale distriktschef.

Regler for Transport af LPG

LPG betragtes som farligt gods og skal transporteres i henhold til internationalt gældende regler for denne type varer. Her gælder 2 sæt regler for vejtransport:

 • ADR regler
  Ved transport af farligt gods på veje skal man følge ADR-reglerne. "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road"

 • Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 596 af 26. maj 2023 

Hvor meget gas må du transportere?

Som håndværker, byggefirma eller lignende er det tilladt at transportere op til 333 kg gas (netto). Det er dog vigtigt, at transporten af gassen - for eksempel mellem værksted og byggeplads - har et arbejdsrelateret formål.

Hvad er et arbejdsrelateret formål?


Ved transport, skal den medbragte gas altid bruges til at udføre en konkret opgave på arbejdsstedet - som skal ligge eksternt i f.t. virksomhedens hjemadresse - af den eller de personer, der befinder sig i køretøjet. Det formodes, at de pågældende personer har en vis erfaring med og kendskab til det farlige gods. Derfor tillades transport på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Flaskerne skal spændes fast

For at forebygge udslip af gas under normale transportforhold skal gasflaskerne være placeret eller fastsurret, så de ikke kan flytte sig/vælte under transport.

Se i øvrigt Beredskabsstyrelsen: "Undtagelser i forbindelse med vejtransport af farligt gods" for fuldstændig forklaring.

Produkter

I Danmark, skal alle gasforbrugende produkter, som er beregnet til private forbrugere, være CE-godkendte efter fælleseuropæiske standarder og forsynet med CE-mærke.

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) skal godkende andet hjælpeudstyr, som anvendes i forbindelse med gas. Udstyret skal være forsynet med et DG-godkendelsesmærke.

inspektion af gasflasker

Gasflasker er trykflasker og skal opfylde myndighedernes krav. Kravene er fælleseuropæiske og fremgår af EU Rådets direktiv nr. 1999/36/EF fra 29. april 1999, der senere er afløst af 2010/35/EU af 16. juni 2010, om transportabelt trykbærende udstyr.

Alle F-gasflasker fremstillet efter 1. juli 2001 skal opfylde direktivet og være stemplet med det græske bogstav π. Herefter må de tages i brug i alle EU-medlemslandene uden først at skulle gennemgå en national godkendelse. 

Inspektion og prøvning

Direktivet kræver desuden, at gasflasker med faste intervaller gennemgår en rekvalifikation, hvor en kompetent virksomhed gennemfører inspektion og trykprøvning af flaskerne for at sikre, at de stadig er i sikkerhedsmæssig god stand.

Kosan Gas er godkendt

Som hovedregel er intervallet for rekvalifikation 10 år. Det vil sige, at efter 10 år må en gasflaske først fyldes, når den har gennemgået en rekvalifikation.

Arbejdstilsynet, som er den danske myndighed på området, har dog mulighed for at dispensere fra den generelle 10 års regel, og Kosan Gas har således opnået tilladelse til 15 års intervaller for vores pi-mærkede stålflasker. Disse flasker kendes på den særlige mærkning P15Y.

Arbejdstilsynet har ligeledes bemyndigelse til at godkende kompetente virksomheder til at udføre rekvalifikation af gasflasker. Kosan Gas blev i juni 2001 udpeget som et såkaldt "Godkendt organ" med tilladelse til at rekvalificere egne gasflasker med identifikationsnummer 1078.

I dag administreres ordningen på Arbejdstilsynets vegne af DANAK, og i august 2009 blev Kosan Gas akkrediteret som inspektionsorgan på dette område.